Algemene voorwaarden Happy Retreat

Artikel 1: Inleidende bepaling

Happy retreat (ingeschreven onder KvK-nummer: 7288 4754) organiseert 1- en 2-daage retraets voor vrouwen en zal er alles aan doen om deze dagen uiterst zorgvuldig te organiseren.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding voor de 1- of 2-daagse retreat geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website van Happy retreat. Na schriftelijke bevestiging door Happy retreat en na het betalen van het volledige kosten door deelnemer, is de boeking definitief.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

Deelnemer betaalt de kosten voor de 1- of 2-daagse retreat, minimaal 14 dagen na het ontvangen van de schriftelijke bevestiging door Happy Retreat, op rekeningnummer NL98 INGB 0794 3478 43.

Indien de aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de retreat plaatsvindt, dient de deelnemer een dag na de bevestiging door Happy retreat, het volledige bedrag te voldoen.

Indien de betaling uitblijft binnen deze termijnen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en zal de deelnemer de toegang geweigerd worden.

Artikel 4: Annulering door de deelnemer

Annuleringen dienen per e-mail te worden gemeld aan Happy retreat. De dag van verzending van de schriftelijke annulering, geldt als annuleringsdatum.

Bij annulering door deelnemer, tussen 7 tot 1 (dag)en voor aanvang van de retreat, zal Happy retreat 50% van de door deelnemer betaalde kosten terugbetalen. Het bedrag zal binnen 1 werkweek naar de rekening van deelnemer worden overgemaakt.

De overige 50% van de kosten dienen gezien te worden als dekking voor gederfde inkomsten en zullen derhalve niet voor teruggave in aanmerking komen.

Artikel 5: Wijziging of annulering door Happy retreat

Happy retreat behoudt zich het recht voor om de overeengekomen dienstverlening te annuleren of te wijzigen in geval van gewichtige omstandigheden, zoals bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de vertegenwoordiger van Happy retreat niet naar behoren kan functioneren.

De annulering of wijziging zal per omgaande door Happy retreat aan deelnemer medegedeeld worden, waarna in overleg met deelnemer een passende oplossing gezocht zal worden, zoals het inplannen van een nieuwe datum of het terugstorten van de door deelnemer betaalde kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Happy retreat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan eigendommen van de deelnemer.

De vertegenwoordiger van Happy retreat is geen therapeut of psycholoog, derhalve kan Happy retreat niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte psychische klachten die voortkomen uit inzichten, welke zijn opgedaan tijdens de retreat. Happy retreat zal de deelnemer in dit soort gevallen altijd aanraden contact op te nemen met de huisarts.

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

Happy retreat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke ongevallen die op of buiten het terrein van Happy retreat plaatsvinden. Happy retreat zal zorg dragen voor een lijst met telefoonnummers in geval van nood en zal er een verbandtrommel met basisinhoud aanwezig zijn.

Happy retreat heeft tot slot een inspanningsverplichting jegens de deelnemer, echter nooit een resultaatverplichting.

Artikel 7: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatste zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht. Klachten achteraf zullen nooit een terugbetaling van kosten tot gevolg hebben.

Artikel 8: Geheimhouding

Happy retreat zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de deelnemer, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zie ook de Privacyverklaring.

Artikel 9: Geschillen

Het Nederlands Recht is van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten, gewijzigd of aangevuld worden.

Akkoord deelnemer

De deelnemer wordt geacht, voorafgaand aan de boeking van de 1- of 2-daagse retreat, bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij aanmelding verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

Happy retreat

Get In Touch

Contactgegevens

Tel. +31 (0)6 47 00 40 31

info@happy-retreat.nl
Eindhovensebaan 8
5505 JB Veldhoven

KvK-nummer: 7288 4754
Bank: NL98 INGB 0794 3478 43